Bernadeta Staszak
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie

Przy ulicy Małej Klasztornej, w budynku po Modenie, rozpoczynamy pierwszą część adaptacji obiektu. Celem tej inwestycji jest stworzenie siedmiu mieszkań chronionych o standardzie umożliwiającym przebywanie w nim osób niepełnosprawnych, także na wózkach inwalidzkich.
W Środzie mamy już cztery mieszkania chronione przy ul. Lipowej. Są one przeznaczone dla naszych wychowanków, w ramach pieczy zastępczej, dla ofiar przemocy, ale i dla kobiet z dziećmi. Ze względu na bariery architektoniczne, jakimi są wąskie korytarze i schody, mieszkania te nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, osobami na wózkach. Mimo wszystko mieszkania są w pełni wykorzystywane dla osób w kryzysach.
Mieszkania chronione przy ul. Małej Klasztornej będą miały zdecydowanie wyższy standard i będą służyć także osobom z różnymi niepełnosprawnościami, także osobom starszym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają wsparcia. W budynku będziemy mieli mieszkania chronione, treningowe i wspierania.
Mieszkanie treningowe pozwoli osobom tam skierowanym nauczyć się codziennego funkcjonowania w swoich mieszkaniach. Taka osoba może funkcjonować w swoim mieszkaniu przy odpowiednim wsparciu. Tutaj będzie mogła przebywać 3, 6, ale może i 20 miesięcy, jeśli proces usamodzielniania będzie tego wymagać. Jak zabraknie opiekuna takiej osoby, to będzie mogła funkcjonować przy wsparciu najbardziej potrzebnych czynności.
To także sytuacja korzystna dla samorządów. Jeśli nie mielibyśmy takich mieszkańców chronionych, takie osoby trafiałby zwykle do domów pomocy społecznej, gdzie człowiek czuje się zamknięty, jest mu źle, a koszty utrzymania wynoszą od 4,5 do 6 tys. zł. W przypadku mieszkań chronionych takie osoby będą miały kompleksowe usługi w swoim środowisku, czyli będą czuć się zdecydowanie lepiej. Ustawa daje też możliwość, aby takie osoby przebywały w takim mieszkaniu długookresowo, ale także ponosiły z tego tytułu częściową odpłatność, oczywiście uzależnioną od ich możliwości,
Udało nam sie pozyskać dwa projekty. Jeden dotyczy samej adaptacji części budynku na 7 mieszkań chronionych. Pozyskaliśmy 2 mln zł. Nie mamy tylko środków na wykonanie elewacji budynku. Drugi projekt dotyczy już prowadzenia mieszkań. Pozyskaliśmy 1,8 mln zł, które wystarczą na dwa lata.
Obecnie szukamy możliwości na pozyskanie kolejnych środków, aby remontować resztę obiektu. Liczymy, że całość pochłonie około 8 mln zł.
(not. kóz)