O interwencję w sprawie zmiany lokalizacji kontenerów na odpady komunalne usytuowanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy bloku mieszkalnym przy ul. Niedziałkowskiego 7c, zwrócił się do burmistrza Piotra Mielocha radny miejski Mateusz Czaplicki
Zdaniem radnego, obecne umiejscowienie kontenerów jest sprzeczne z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, i znajdują się w odległości bliższej niż 10 metrów od okien i drzwi budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. "Kontenery nie posiadają stosownych zabezpieczeń, wobec czego odpady mogą do nich wrzucać osoby postronne. Uprawnione jest stwierdzenie, że wiedza o tym fakcie jest powszechna wśród mieszkańców Środy Wielkopolskiej, ponieważ pojemniki regularnie są przepełnione" - pisze do burmistrza radny.
Radny w sprawie interweniował w spółce Lider Usług Komunalno-Samorządowych we wrześniu 2020 r., a spółka zapewniała, że lokalizacja kontenerów jest tymczasowa i zadeklarowała wykonanie zasieku na działce gminnej. Pomimo upływu czasu, efektów deklaracji nie widać.
Radny przypomina, że gmina Środa zwiększyła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z 24 zł na 30 zł. Podwyżka argumentowana była m.in. rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. "Obserwując sytuację, z jaką mamy do czynienia przy bloku przy ul. Niedziałkowskiego 7C nietrudno odnieść wrażenie, że osoby nieponoszące tzw. opłaty śmieciowej mają możliwość porzucania swoich śmieci. Mieszkańcy bloku muszą zmagać się z nieprzyjemnymi zapachami kontenerów usytuowanych bezpośrednio obok miejsca ich zamieszkania" - pisze radny w swojej interwencji do burmistrza. Prosi go o bezpośrednią interwencję w spółce LUKS.
(k)