W powiecie średzkim mamy w miarę czyste wody, można korzystać z kąpielisk i basenu, nie ma większych problemów z porządkiem sanitarnym. Nie ma też większych problemów z bakteriami, środkami chemicznymi i innymi zagrożeniami. Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej
Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej a także kąpielisk w ubiegłym roku oceniony został co najmniej na ocenę dobrą. W przypadku Pływalni Miejskiej w Środzie, z usług której w 2017 r. skorzystało 79 031 osób, o ponad 16 tys. więcej niż rok wcześniej, gdy było to 63.071 osób, większych zastrzeżeń nie było. Za harmonogram badań wody, bieżącą obserwację przejrzystości wody, codzienne pomiary parametrów odpowiadał administrator obiektu - Zakład Gospodarki Komunalnej w Środzie. W 2017 r. przeprowadzono jedną kontrolę stanu sanitarno - technicznego pływalni, w trakcie której nie stwierdzono nieprawidłowości. W ciągu roku pobrano również 72 próby wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych w zakresie kontroli urzędowej prowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Środzie oraz 206 w ramach kontroli wewnętrznej (ZGK). Badania wykonywały jednostki akredytowane w Poznaniu i Jarocinie. W 4 próbach były przekroczenia parametrów mikrobiologicznych. Wyniki te skutkowały podjęciem natychmiastowych działań związanych z wymianą wody, wzmożonym chlorowaniem, ponownym poborem prób wody do badań z zanieczyszczonych niecek oraz przedstawieniem PPIS pozytywnych wyników badań wody.
Niezłą ocenę otrzymały również wszystkie kąpieliska w powiecie. Przypomnijmy, że od lat są to trzy miejsca wykorzystywane do kąpieli: jedno na Jeziorze Średzkim oraz dwa na Jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu. PSSE w Środzie nie stwierdziła w ubiegłym roku nieprawidłowości oceniając zarówno przydatność wody do kąpieli jak i stan sanitarno -technicznego ich otoczenia.
Kontrole w studiach
PSSE przeprowadziła również 82 kontrole sanitarne w zakładach świadczących usługi w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki, tatuażu i odnowy biologicznej (w 2016 r. było to 101 kontroli). W 2017 r. na terenie powiatu średzkiego znajdowało się 99 zakładów, w tym: 69 w Środzie i 30 na terenach wiejskich.
Podobnie jak rok wcześniej nie nałożono żadnych mandatów karnych. W trakcie kontroli zwracano szczególną uwagę na posiadanie i stosowanie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi. Podczas kontroli pracownicy stacji podkreślali, że zalecaną metodą sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu (poprzez autoklawowanie). Na terenie powiatu średzkiego zaledwie 7 gabinetów wyposażonych jest w autoklawy. W trakcie kontroli w zakładach fryzjerskich, szczególną uwagę zwracano na procesy przeprowadzania dezynfekcji sprzętu, sprawdzano procedury higieniczne, sposób postępowania z bielizną oraz odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, pomieszczenia porządkowe oraz czystość bieżącą.
Nie było też zastrzeżeń do stanu sanitarno - technicznego do skontrolowanych 4 obiektów na dworcu PKP oraz przystanków PKS.
Jeśli chodzi natomiast o ustępy publiczne, to na terenie powiatu w ubiegłym roku czynne były dwa - w Środzie i w Zaniemyślu. W ubiegłym roku oba kontrolowane były dwukrotnie. Czystość bieżąca w obu obiektach nie budziła zastrzeżeń. Natomiast od kilku lat pracownicy PPIS podkreślają, że z uwagi na ogólny, nieestetyczny, wygląd szaletu miejskiego w Środzie, konieczny jest jego remont generalny. Znajdujący się w centrum miasta przy targowisku szalet miejski, z którego korzystają zarówno mieszkańcy jak i osoby przyjezdne, jest brzydką wizytówką Środy, która koniecznie powinna doczekać się modernizacji. Tę konieczność pracownicy inspekcji już kilkukrotnie sygnalizowali władzom miasta. Niestety, do dziś nie przyniosło to żadnego efektu.
Zakłady pracy i zawodowe choroby
Pod nadzorem PSSE w ubiegłym roku znajdowało się 211 zakładów pracy, w których pracowało łącznie 6909 osób. W powiecie średzkim małe zakłady, zatrudniające do 9 pracowników, stanowiły 49 procent. Jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 251 pracowników), to one stanowią 2,8 procent ogólnej liczby zewidencjonowanych obiektów.
W 2017 r. przeprowadzono 109 kontroli w 90 zakładach, zatrudniających w sumie 4262 pracowników. W trakcie kontroli w szczególności sprawdzano m.in. warunki pracy i narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach przemysłu tworzyw sztucznych oraz w zakładach sektora gospodarki odpadami i ściekami; przestrzeganie zasad bhp podczas prac związanych z usuwaniem bądź zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest, a także sposoby stosowania i wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin.
W 19 na 90 skontrolowanych zakładów pracy stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. W warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, pracowało 812 pracowników, głównie w zakładach przemysłu drzewnego, meblarskiego i metalowego. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej pracowników narażonych było na ponadnormatywny hałas (97 procent) oraz pyły przemysłowe (2 procent ogółu).
W 2017 r. na terenie powiatu średzkiego znajdowało się 35 zakładów, w których pracownicy mieli kontakt w środowisku pracy z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Podczas 15 kontroli stwierdzono, że w kontakcie z czynnikiem rakotwórczym lub mutagennym pracowało 109 osób, w tym 57 kobiet i 52 mężczyzn. Byli to głównie pracownicy zakładów przemysłu drzewnego (kontakt z pyłem drewna buk i dąb) oraz pracownicy zatrudnieni na stacjach paliw i stacjach diagnostycznych.
pik