Arcybiskup Stanisław Gądecki mianował pięciu nowych kanoników. Jest wśród nich dwóch księży ze Środy, a jeden z nich został kanonikiem kapituły kolegiackiej w Środzie
24 grudnia arcybiskup Stanisław Gądecki wziął udział w tradycyjnym spotkaniu wigilijnym z kapłanami archidiecezji poznańskiej w pałacu arcybiskupim. W imieniu kapłanów życzenia metropolicie poznańskiemu złożył kapelan Wojewódzkiej Komendy Policji ks. kanonik Grzegorz Szafraniak. W spotkaniu uczestniczyli biskupi pomocniczy, kanonicy, proboszczowie i wikariusze diecezjalni, a także osoby życia konsekrowanego. Podczas spotkania tradycyjnie wspomniano najważniejsze wydarzenia z życia Kościoła na świecie, w Polsce i w archidiecezji poznańskiej.
Podczas spotkania wigilijnego nominacje kanonickie odebrali: ks. dr Marcin Czujek (został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Środzie), ks. Piotr Kuś (mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu), ks. Ryszard Pazgrat (mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Lesznie) oraz ks. Krzysztof Sobkowiak (mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu). Z kolei cztery dni wcześniej podczas spotkania wigilijnego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym nominację na kanonika gremialnego Prześwietnej Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu otrzymał ks. dr Jan Frąckowiak, rektor poznańskiego seminarium.
Dwaj pierwsi z nominowanych kanoników pochodzą ze Środy. Kanonik to obecnie w kościele tytuł honorowy. Kapituła to kolegium kanoników przy kościele biskupim lub kolegiackim. Kanonicy mogą być gremialni, czyli zwyczajni, oraz honorowi. Kolegium kanoników gremialnych wybiera ze swojego grona prepozyta, czyli przewodniczącego kapituły. Szczególnym zadaniem kanoników jest uroczyste sprawowanie kultu Bożego, mają też oni przywilej noszenia stroju kanonickiego.
W archidiecezji poznańskiej jest obecnie pięć kapituł - katedralna oraz kolegiackie w Poznaniu (przy Bazylice pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa), Środzie, Szamotułach i Lesznie.
Prepozytem średzkiej kapituły jest ks. dziekan Janusz Śmigiel, który jest też proboszczem średzkiej kapituły. Średzki proboszcz jest obecnie kanonikiem, a warto pamiętać, że jego poprzednicy - średzcy proboszczowie i prepozyci kapituły - mieli wyższe tytuły honorowe: prałatem był ks. Jan Krajewski, a infułatem ks. Aleksander Rawecki.
Ks. dr M. Czujek wyświęcony został w 2005 roku. Obecnie ks. M. Czujek jest sędzią etatowym Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu. Dodajmy, że jest sędzią z prawem przewodniczenia. Drugim sędzią etatowym w sądzie arcybiskupim jest kapłan również pochodzący ze Środy - ks. dr Wiesław Garczarek.
Ks. dr M. Czujek obecnie jest wikariuszem w poznańskiej parafii Matki Boskiej Bolesnej na ul. Głogowskiej. W tej samej parafii wikariuszem jest drugi nominowany do godności kanonika pochodzący ze Środy ks. Piotr Kuś. Ks. P. Kuś wyświęcony był w 1997 roku, a jest obecnie dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej w Poznaniu i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego KSW w Poznaniu. Obydwie placówki mieszczą się w tym samym budynku przy ul. Głogowskiej, gdzie wcześniej działało VIII Liceum Ogólnokształcące. Budynek szkolny kilka lat temu odzyskała archidiecezja poznańska i ks. Piotr Kuś zakładał tam szkoły katolickie i od tego czasu nimi kieruje.
Kanonikiem jest także m.in. pochodzący ze Środy ks. dr Marcin Głowiński, który przez dwa lata był rektorem seminarium. W tym czasie został kanonikiem kapituły katedralnej.
Dwa lata temu kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Środzie został mianowany ks. Tadeusz Jaskuła, proboszcz parafii w Jutrosinie w powiecie rawickim. Ks. T. Jaskuła pochodzi z parafii Mączniki, a dokładniej - z Janowa.
Wspomniany już wcześniej ks. dr W. Garczarek od ośmiu lat jest kanonikiem honorowym Metropolitalnej Kapituły Katedralnej w Poznaniu.
Z kolei pochodzący ze Środy ks. Zbigniew Króczyński jest kanonikiem honorowym kapituły katedralnej, ale w Kaliszu. Jest bowiem proboszczem parafii pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach i dziekanem dekanatu ołobockiego w diecezji kaliskiej.
Kanonikiem kapituły w Szamotułach jest proboszcz giecki ks. Zbigniew Nowaczewski. Kanonikiem w tej kapitule jest również proboszcz z Solca ks. Kazimierz Tomalik, a z kolei proboszcz z Nowego Miasta ks. Stanisław Tomalik jest kanonikiem kapituły farnej w Poznaniu.
krzem

Kapituła w Środzie została utworzona po decyzji króla Władysława Jagiełły, a akt erekcyjny został wydany 13 listopada 1423 roku. Kapituła średzka składała się wtedy z trzech prałatów (prepozyt, dziekan, kustosz) oraz siedmiu kanoników, którzy zobowiązani byli do gorliwej Służby Bożej w kolegiacie oraz do codziennego śpiewania Godzinek. Fundator świątyni i kolegium kanoników, czyli król Władysław Jagiełło, postarał się o potwierdzenie i poszerzenie praw kolegiaty na soborze w Bazylei, który wydał stosowny dokument 1435 roku. Prepozytami kapituły kolegiackiej w Środzie było m.in. trzech późniejszych prymasów Polski: Jan Łaski, w tym czasie kanclerz wielki koronny króla Zygmunta I Starego, późniejszy arcybiskup gnieźnieński, później Andrzej Krzycki, w tym czasie sekretarz króla Zygmunta I, również późniejszy biskup przemyski, płocki, a na koniec arcybiskup gnieźnieński oraz Teofil Wolski, późniejszy arcybiskup gnieźnieński i poznański, bliski współpracownik hr. Edwarda Raczyńskiego, w tym inicjator budowy nowego mauzoleum pierwszych władców Polski w katedrze poznańskiej.