KRZYKOSY. 29 czerwca Rada Gminy Krzykosy przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Andrzejowi Janickiemu
Było to dwunaste absolutorium w kadencji wójta Andrzeja Janickiego za realizację całorocznego budżetu, a dotyczyło roku 2017. Wójt w swym wystąpieniu omówił sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu, stwierdzając, że uchwalony budżet na 2017 r. był kilka razy zmieniany. Dochody budżetu to kwota 30.055.659,73 zł, zrealizowano 29.440.016,46 zł (wykonano w 97,95 proc.), a wydatki to 30.499.659,73 zł, wydatkowano 28.470.929,85 zł (wykonano w 93,35 proc.). Różnica w wysokości 969.086,61 zł stanowi nadwyżkę budżetu. Nadwyżka zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków przyszłych lat.
W 2017 r. gmina nie zaciągnęła pożyczek ani kredytu. Na obsługę długu w 2017 r. wydatkowano 128.257,54 zł oraz spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 600.196 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 4.253.613,94 zł. Całkowita kwota zobowiązań wobec gminy wynosi 1.115.343,90 zł. Włodarz gminy wspomniał również, iż majątek gminy wzrósł o 675.719,87 zł i wynosi ponad 30 mln zł.
Pozytywną opinię z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przedstawiła skarbnik gminy. Pozytywną opinię komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący, radny Teofil Grewling, który podkreślił rosnące zadłużenie gminy oraz zwrócił się w imieniu komisji do wójta o skuteczniejsze egzekwowanie należności. Przewodniczący komisji wspomniał, iż w celu zmniejszenia zaległości wysłano 2350 upomnień i wezwań do zapłaty.
Przewodniczący rady Wiesław Zając przedstawił opinię RIO o wnioskach komisji rewizyjnej.
Stanowisko poszczególnych komisji w sprawie udzielenia absolutorium przedstawili jej przewodniczący - radni Anna Wojtkowiak, Dariusz Psyk i Zofia Grzesik, którzy wnioskowali o udzielenie wójtowi absolutorium. Ponadto komisja budżetowo - finansowa zwróciła uwagę, iż podjęto wiele działań zmierzających do poprawy ściągalności podatków i pozyskiwania środków z zewnątrz, wójt dbał o pozyskiwanie dochodów, natomiast wydatki dzielił oszczędnie kierując się zasadą celowości, rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja oświaty oraz rozwoju natomiast uważa realizację budżetu zgodną z założeniami, który nie budzi zastrzeżenia.
Podczas dyskusji przewodniczący rady wspomniał o celowości i kolejności remontowania dróg poszczególnych miejscowościach, a radny Dominik - o bardzo dobrym systemie wydatkowania funduszu sołeckiego i zaangażowaniu mieszkańców.
Po głębokiej analizie budżetu i jego realizacji w 2017 r. radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium.
Wójt Andrzej Janicki podziękował wszystkim współpracownikom z Urzędu Gminy, radnym, sołtysom, radom sołeckim i wszystkim mieszkańcom gminy za współpracę, podjęte działania i przyczynienie się do realizacji tego budżetu.
(tom)