NOWE MIASTO NAD WARTĄ. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście nad Wartą podsumowała 2017 rok i działania, jakie dotyczyły tej jednostki
Druhowie oraz sympatycy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą spotkali się 25 lutego, by na walnym zebraniu sprawozdawczym za rok 2017 dokonać podsumowania swej działalności. Na zebranie przybył m.in. wójt Aleksander Podemski, komendant powiatowy PSP Jarosław Kuderczak, komendant gminny Mariusz Poll. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił prezes Bogdan Budzyn, sprawozdanie finansowe Agnieszka Król, sprawozdanie komisji rewizyjnej Bartosz Król.
W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w liczbie członków zwyczajnych OSP: przybyło nowych członków 10, a ubyło 2 (1 z powodu śmierci, a drugi z dobrowolnego wystąpienia). Z majątku stanowiącego własność OSP zdjęto ze stanu sprzęt na kwotę 5.166,93 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Mieście nad Wartą liczy 3 druhów honorowych, 49 członków zwyczajnych, w tym 22 ratowników, 7 kierowców, 9 osobową drużynę młodzieżową oraz 41 członków wspierających. W okresie sprawozdawczym powołana została 8-osobowa kobieca drużyna pożarnicza. Jednostka została 9 sierpnia 1995 r. włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Przynależność do KSRG zobowiązuje strażaków - ochotników do wysokiej gotowości bojowej, dobrego wyszkolenia i dyspozycyjności ratowników oraz nowoczesnego wyposażenia w samochody bojowe i sprzęt ratowniczy. Jak wspomniał prezes Bogdan Budzyn, strażacy zdali egzamin podczas przeprowadzenia akcji likwidacji i usuwania skutków nawałnicy, która przeszła przez nowomiejską gminę 11 sierpnia 2017 r. Wówczas uszkodzonych zostało 235 budynków, w tym 9 zupełnie i około 50 procent terenów zalesionych. W III kwartale 2017 r. 17 strażaków przepracowało w akcjach ratowniczych 971 godzin. W 2017 r. jednostka OSP Nowe Miasto nad Wartą była jednostką najczęściej wyjeżdżającą do akcji w powiecie. Tych wyjazdów było 189, w tym do pożarów 26, miejscowych zdarzeń 160, a 3 alarmy były fałszywe.
W okresie sprawozdawczym szkolenie podstawowe ukończyło 2 ratowników; szkolenie specjalistyczne ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego oraz kierowców konserwatorów przeszło po 2 druhów; a szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy i jego recyrtyfikację oraz na podnośniki ukończyło po jednym druhu.
W okresie sprawozdawczym majątek trwały jednostki wzbogacił się o kwotę 35.501,26 zł.
Z otrzymanych dotacji oraz ze środków własnych jednostka w minionym roku zakupiła: 6 węży tłocznych, defibrylator, środek pianotwórczy, parawan, radiotelefon nasobny, szafkę BHP, urządzenie chłodnicze oraz drobny sprzęt i umundurowanie.
Jednostka z Nowego Miasta jest zauważana nie tylko przy działaniach ratowniczo - gaśniczych, ale również podczas imprez kulturalno - rozrywkowych i prewencyjnych. Jednostka jest organizatorem Biegu im. Lecha Mazurkiewicza, Turnieju Siatkarskiego im. Józefa Janickiego oraz turnieju piłki nożnej młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Jednostka posiada kronikę, w której druh Wojciech Mazurkiewicz wspólnie z żoną Patrycją zapisują i utrwalają zdarzenia jednostki.
Jednostka pozytywnie została oceniona przez Komendę Powiatową PSP podczas kontroli, która dotyczyła: przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych; stanu technicznego , sprawności, konserwacji, utrzymania sprzętu ratowniczego, łączności; zabezpieczenia strażnicy, pojazdów, sprzętu oraz stanu wyszkolenia i posiadanych uprawnień. Jedyna uwaga dotyczyła złego stanu technicznego remizy, która w tym roku ma być modernizowana, rozbudowywana. Jednostka zamierza również pozyskać nowy sztandar, na który ma obecnie kwotę 2.843 zł (są to pieniądze oddane przez druhów „ze swojej kieszeni"). Składkę ustalono na kwotę 25 zł.
Wójt Aleksander Podemski wspomniał o nawałnicy, jaka dotknęła gminę i działaniach strażaków - ochotników oraz o budowie remizy, która ma się rozpocząć w tym roku.
Komendant PSP w Środzie Wlkp. Jarosław Kuderczak podziękował strażakom - ochotnikom za działania podczas usuwania skutków nawałnicy i wskazał na wzrost wypadków druhów podczas działań i apelował o rozsądek (w 2016 r. - 2 wypadki druhów, w 2017 r. - 4 druhów uległo wypadkowi podczas działań). Komendant Kuderczak zachęcał także do oddania krwi 24 marca oraz by prezesi jednostek wysyłali druhów na kursy i szkolenia, których w 2018 r. będzie sześć.
Podczas zebrania udzielono absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy oraz podjęto uchwałę i przyjęto wnioski do realizacji.
(tom)