GIECZ. Jak już pisaliśmy, Rezerwat Archeologiczny w Gieczu otrzymał dotację z ministerstwa kultury w programie „Ochrona zabytków archeologicznych". Środki te zostaną przeznaczone na opracowanie materiałów z gieckiego cmentarzyska. Dotacja ma wynieść 120 tys. zł. Umowa została właśnie podpisana
Jak informuje Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, podpisana została umowa na realizację kolejnego projektu finansowanego z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Fundusze trafią do oddziału lednickiego muzeum, jakim jest Rezerwat Archeologiczny w Gieczu. Pod kierunkiem Elżbiety Indyckiej w latach 2020-2021 wykonane będzie zadanie „Giecz. stan. 4. Opracowanie i publikacja materiałów archeologicznych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska". Celem projektu jest opracowanie i udostępnienie środowiskom naukowym i konserwatorskim źródeł archeologicznych z cmentarzyska, na którym prace wykopaliskowe prowadzono w latach 1959 i 1999-2008. Oprócz analizy materiałów archeologicznych wykonane będzie sto analiz 14C próbek pobranych z kości ludzkich. Badania te przeprowadzone będą w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym, pod kierunkiem prof. Tomasza Goslara. Wyniki analiz 14C będą bazą do statystycznej analizy bayesowskiej, którą wykonają prof. Tomasz Goslar i prof. Arkadiusz Marciniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jak już pisaliśmy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało środki na wykonanie kompleksowych badań specjalistycznych, np. datowania pochówków przy wykorzystaniu metody radiowęglowej. Materiały źródłowe, które zostały zgromadzone w toku prac wykopaliskowych, od ponad dziesięciu lat zalegają w magazynach muzeum w Gieczu. Wyniki badań zostaną przedstawione w formie monografii naukowej wraz z tłumaczeniami streszczeń na język angielski. Jak wynika z nagrodzonego projektu, zostaną one też zamieszczone w czasopismach zagranicznych.
W tym roku Giecz ma otrzymać dotację w wysokości 92.400 zł, a w przyszłym roku dotacja wyniesie 28 tys. zł.
krzem