W poniedziałek rozpoczęły się prace remontowo - adaptacyjne w najstarszej części budynku po Modenie przy ul. Małej Klasztornej. Powstaną tam mieszkania chronione przeznaczone dla potrzebujących z powiatu średzkiego. To pierwszy etap wielkiego remontu jednego z najciekawszych budynków w centrum miasta
Powiat średzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie rozpoczęły inwestycję „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego - etap I". Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.999.999,98 zł, a całkowita wartość inwestycji to 2.352.941,16 zł.
Jak opowiada Bernadeta Staszak - dyrektor PCPR, na etapie realizacji projektu pojawiły się trudności z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. PCPR trzykrotnie ogłaszało przetarg nieograniczony. W wyniku pierwszego postępowania prowadzonego w maju wpłynęła jedna oferta na cenę przewyższającą o ponad 60 procent zabezpieczone środki i postępowanie zostało unieważnione. W drugim postępowaniu, prowadzonym w czerwcu, nie wpłynęła żadna oferta. Istniała zatem obawa, że inwestycja nie ruszy.
- Z uwagi na zaplanowany termin realizacji projektu na 30 grudnia 2019 r. wystąpiliśmy do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2020 r. Zgodę otrzymaliśmy, dlatego po raz trzeci ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. Również powiat średzki zwiększył środki własne na inwestycję o kwotę 213.903 zł - mówi dyrektor Bernadeta Staszak.
Tym razem przetarg zakończył się sukcesem. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ewa Błaszczyk Nowe Miasto nad Wartą. Umowa została podpisana w dniu 27 września 2019 r., a plac budowy został przekazany 2 października.
Ostatecznie wartość udzielonego zamówienia wynosi 2.393.732, 35 zł brutto.
W wyniku realizacji zadania powstanie 7 mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnościami. Założenia są takie, że w okresie dwóch lat od daty oddania mieszkań z usług skorzysta ok. 72 osób.
- Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu - mówi dyrektor PCPR. - W zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe czasowego pobytu lub mieszkanie chronione wspierane długookresowego lub stałego pobytu.
W mieszkaniu chronionym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia na poziomie jej psychofizycznych możliwości. Specjalistyczne usługi świadczyć będzie profesjonalna kadra: psycholog, pedagog, terapeuta, prawnik, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej.
Aby zapewnić kompleksowe usługi w powstałych mieszkaniach, w latach 2020-2021 PCPR opracowało projekt konkursowy ,,Usługi społeczne - w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim". Już w roku 2018 projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 1.785.867 zł, a całkowita wartość projektu to 1.879.860 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
- Z uwagi na występujące braki kadrowe w sferze usług społecznych w naszym powiecie w pierwszym półroczu w ramach projektu przeprowadziliśmy kursy zawodowe przygotowujące do pracy w roli asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna osoby starszej - mówi Bernadeta Staszak. - Tak więc w wyniku realizacji wymienionych projektów powstaną mieszkania chronione z kompleksowymi usługami zapewniającymi mieszkańcom naszego powiatu nie tylko pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, ale również naukę samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną.
Brak tego typu mieszkalnictwa występuje nie tylko w naszym powiecie, ale w całym kraju. Brak usług w tym zakresie powoduje, iż osoby z uwagi na swoje ograniczenia zamiast żyć w środowisku kierowane są do domów pomocy społecznej. Zgodnie z założeniami, w przyszłości cały obiekt zostanie zaadoptowany na cele społeczne zapewniając kompleksowe wsparcie, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości życia najsłabszych mieszkańców naszego powiatu.
Inwestycja przy ul. Małej Klasztornej obejmuje 1/3 budynku. Mieszkania mają być gotowe do czerwca przyszłego roku.
(kóz)