MURZYNOWIEC LEŚNY. Radni gminy Krzykosy postanowili, że dąb bezszypułkowy (Quercuspetraea) rosnący w Murzynowcu Leśnym będzie pomnikiem przyrody o nazwie "Puszczyk"
Dąb ma obwód pnia na wysokości pierścienicy (130 cm od ziemi) - 404 cm, wysokość - 22 m. Teraz zyska szereg praw i tabliczkę informującą o tym, że został pomnikiem przyrody.
W stosunku do pomnika przyrody radni wprowadzili zakazy: niszczenia i uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; uszkadzania i zanieczyszczenia gleby; zmiany sposobu użytkowania ziemi; umieszczania tablic reklamowych.
Są też obowiązki wobec pomnika przyrody: obowiązek monitorowania oznakowania pomnika przyrody i uzupełniania jego braku; stosowania, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów; wykonywania działań w celu utrzymania właściwego stanu pomnika przyrody i realizacji celów ochrony przyrody.
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych elementów przyrody, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy.
"Puszczyk" odznacza się okazałymi, rzadko spotykanymi rozmiarami wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody żywej występujących na obszarze gminy. Jego obwód pnia (404 cm) znacznie przekracza minimalny obwód pnia mierzony w centymetrach na wysokości 130 cm wskazany w rozporządzeniu ministra środowiska.
(r)