Gmina Środa otrzymała ze środków unijnych 7.697.186,93 zł na dalszą rozbudowę sieci kolektorów sanitarno - deszczowych w mieście. Pełen koszt inwestycji przekroczy 15 mln zł, z czego prac budowlanych 14 mln zł
Jak przypomina Urząd Miejski w Środzie, już w lipcu 2016 r. gmina Środa złożyła do Ministerstwa Środowiska wniosek o przyznanie dofinansowania na dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic w aglomeracji Środa. Po 9 miesiącach oczekiwania ministerstwo pozytywnie rozpatrzyło wniosek.
W czwartek 27 kwietnia, burmistrz Wojciech Ziętkowski wraz ze skarbnikiem miasta Marią Olejniczak podpisali w Warszawie umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w wysokości blisko 7,7 mln zł. Środki zostaną przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W ramach planowanej inwestycji wybudowana zostanie sieć kolektorów sanitarnych i deszczowych, a następnie zostanie odtworzona nawierzchnia chodników oraz jezdni. Prace objęte dofinansowaniem prowadzone będą w czterech rejonach miasta: w rejonie ul. Rządkowskiego, Degi, Pewińskich i Sadowej, w rejonie ul. Nałkowskiej i Wyspiańskiego, w rejonie ul. Staszica, Wawrzyniaka i Piłsudskiego, w rejonie ul. Górki, Szamarzewskiego i Jażdżewskiego.
Gmina planuje zakończenie procesu przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót do końca sierpnia. Prace budowlane mogą się rozpocząć w połowie września. O szczegółach i harmonogramie prac Urząd Miejski poinformuje w najbliższym czasie.
Prace przy budowie kolektorów zakończą się w 2018 roku. Efekt ekologiczny gmina planuje uzyskać rok później. W ostatnich latach budowy kolektorów sanitarnych w mieście stanowiły największe inwestycje. I tak będzie również w przyszłym roku.
(k)