JEZIORY MAŁE. Gmina Zaniemyśl rozstrzygnęła przetarg na przebudowę ulicy Plażowej w Jeziorach Małych. Prace będą kosztowały 353.823,89 zł
Na przebudowę ulicy Plażowej w budżecie gminy zapisano 400 tys. zł. Na pierwszy przetarg wpłynęło 10 ofert, w cenie od 353.823,89 do 514.478,31 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie i przetarg został unieważniony. Tym razem ofert było pięć w cenie od 302.930,99 zł do 495.961,56 zł.
Przy ocenie ofert brane pod uwagę były nie tylko cena, ale i przedłużony okres gwarancji oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Przetarg wygrała oferta najtańsza, którą przedstawiła firma Roboty Drogowe Jacek Szymankiewicz z Książa Wlkp.
W ramach prac wykonana zostanie przebudowa ulicy na odcinku około 210 mb., poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odprowadzeniem wód deszczowych i roztopowych do gruntu. Wykonane zostanie również utwardzenie nawierzchni bezfazową kostką betonową na podbudowie, zarówno na jezdni jak i zjazdach do posesji, regulacja wysokościowa studni i zaworów oraz oznakowanie pionowe. Przed rozpoczęciem prac wykonane zostaną wszelkie roboty przygotowawcze, łącznie z wycinką drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni. Prace mają się zakończyć do końca sierpnia.
krzem