Nie uda się prawdopodobnie w tym roku zakończyć pierwszego etapu prac związanych z adaptacją budynku w centrum Środy, po dawnej Modenie, na mieszkania chronione. Największym problemem okazało się znalezienie wykonawcy, który podjąłby się remontu obiektu objętego ochroną konserwatora
Na realizację projektu „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego", powiat uzyskał spore dofinansowanie dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosiła 1.879.860 zł, z czego dofinansowanie to 1.785.867 zł. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie.
PCPR dwukrotnie już ogłosiło przetarg na wykonanie I etapu realizacji inwestycji. - Niestety, w żadnym z postępowań nie udało się wyłonić wykonawcy robót budowlanych - mówi dyrektor PCPR Bernadeta Staszak. -W postępowaniu z maja wpłynęła jedna oferta, jednak przetarg został unieważniony ze względu na cenę oferty o ponad 60 procent przewyższającą zabezpieczone środki. W drugim postępowaniu z czerwca nie wpłynęła żadna oferta.
Problem ze znalezieniem wykonawcy może być duży. Do zrealizowania jest to bowiem podzielona na kilka etapów inwestycja w obiekcie zabytkowym, pochodzącym z XV wieku, który jest objęty ochroną konserwatorską. Dodatkowo zaplanowane w dokumentacji architektonicznej rozwiązania, wymagać będą od wykonawcy dużego wysiłku i wiedzy specjalistycznej w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych. A to przekłada się na dłuższy czas realizacji. Rodzi się więc kolejny problem, czyli czas. W dokumentacji konkursowej termin zakończenia realizacji inwestycji został określony do końca 2019 r. Wiadomo już, że nie uda się w tym czasie zakończyć prac. Dlatego powiat zwrócił się już do Urzędu Marszałka Województwa Wielkopolskiego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2020 r. - Zgodę otrzymaliśmy, w związku z powyższym po raz trzeci zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania - dodaje B. Staszak.
Na zrealizowanie inwestycji, łącznie z kosztami związanymi z nadzorem inwestorskim i wyposażeniem, potrzebne będą dodatkowe środki. Te powiat znalazł. - Pragnę podkreślić, że mając na uwadze potrzeby w szczególności osób z niepełnosprawnością w zakresie mieszkalnictwa chronionego powiat średzki zwiększył środki własne na realizację zadania o kwotę 213.903 zł, co łącznie daje kwotę 2.459.903 zł - dopowiada B. Staszak.
Przypomnijmy, że projekt ten ma na celu świadczenie usług społecznych w lokalnej społeczności w postaci mieszkań chronionych oraz wspomaganych - głównie dla osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych i niesamodzielnych. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Specjalistyczne usługi świadczyć ma profesjonalna kadra: psycholog, pedagog, terapeuta, prawnik, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej. Ponieważ w naszym powiecie w sferze usług społecznych są spore braki kadrowe - zaplanowano organizację kursów zawodowych przygotowujących do pracy w roli asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (dla 10 osób) oraz opiekuna osoby starszej (dla 10 osób). Z usług w ramach projektu skorzystać ma ponad 70 osób.
cuk